cầu đấu điện Upun UTD-10

15A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 1.25mm2

Đơn giá: 3.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-15

cầu đấu dây, 20A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 2mm2

Đơn giá: 3.400 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-24

cầu đấu dây, 32A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 0.75 ~ 4mm2

Đơn giá: 3.900 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-32

cầu đấu dây, 40A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 1.25 ~ 5.5mm2

Đơn giá: 5.100 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-41

cầu đấu dây, 50A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 3.5 ~ 8mm2

Đơn giá: 8.400 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-63

cầu đấu dây, 90A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 5.5 ~ 22mm2

Đơn giá: 16.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-100

cầu đấu dây, 130A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 22 ~ 38mm2

Đơn giá: 34.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-150

cầu đấu dây, 175A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 22 ~ 60mm2

Đơn giá: 44.000 VNĐ

cầu đấu dây 3P 15A Upun UTD-10/3P

3P, 15A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 1.25mm2

Đơn giá: 16.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-200

cầu đấu dây, 240A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 60 ~ 100mm2

Đơn giá: 78.000 VNĐ

cầu đấu dây 3P 15A Upun UTD-10/4P

4P, 15A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 1.25mm2

Đơn giá: 20.000 VNĐ

cầu đấu dây 3P 15A Upun UTD-10/6P

6P, 15A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 1.25mm2

Đơn giá: 27.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-300

- Chịu dòng: 309A,

- Điện áp: 660V,

- Cỡ dây điện: 100 ~ 150mm2

Đơn giá: 113.000 VNĐ

cầu đấu dây 3P 15A Upun UTD-10/10P

10P, 15A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 1.25mm2

Đơn giá: 42.000 VNĐ

cầu đấu dây 3P 15A Upun UTD-10/12P

12P, 15A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 1.25mm2

Đơn giá: 49.000 VNĐ

Cầu đấu dây Upun UTD-400

cầu đấu dây, 400A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 100 ~ 150mm2

Đơn giá: 152.000 VNĐ

Cầu đấu dây Upun UTD-600

cầu đấu dây, 600A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 100 ~ 150mm2

Đơn giá: 339.000 VNĐ

Cầu đấu dây 15A UPun UTD-10

15A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 1.25mm2

Đơn giá: 16.000 VNĐ

cầu đấu dây 20A Upun UTD-15

20A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 2mm2

Đơn giá: 20.000 VNĐ

cầu đấu dây 32A Upun UTD-24

32A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 2.5mm2

Đơn giá: 20.000 VNĐ

Cầu đấu dây 40A Upun UTD-32

cầu đấu dây, 40A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 1.25 ~ 5.5mm2

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây 50A Upun UTD-41

50A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 3.5 ~ 8mm2

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây 90A Upun UTD-63

cầu đấu dây, 90A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 5.5 ~ 22mm2

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây 130A Upun UTD-100

cầu đấu dây, 130A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 22 ~ 38mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây 175A Upun UTD-150

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, 175A, in: M8, 22-60mm2, out: 22-60mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây 240A Upun UTD-200

cầu đấu dây, 240A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 60 ~ 100mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây 300A Upun UTD-300

cầu đấu dây, 300A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 100 ~ 150mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cẩu đấu dây 4P 20A Upun UTD-15/4P

20A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 2mm2

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây 10P 20A Upun UTD-15/10P

20A, 10P, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 2mm2

Đơn giá: Liên hệ

Khối cầu đấu dây 12P 20A Upun UTD-15/12P

20A, 12P điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 2mm2

Đơn giá: Liên hệ

Khối cầu đấu dây 3P 32A Upun UTD-24/3P

32A, 3P, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 2.5mm2

Đơn giá: Liên hệ

Khối cầu đấu dây 4P 32A Upun UTD-24/4P

32A, 4P, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 2.5mm2

Đơn giá: Liên hệ

Khối cầu đấu dây 3P 40A Upun UTD-32/3P

3P, 40A, điện áp: 660V,

cỡ dây điện: 1.25 ~ 5.5mm2

mã số đặt hàng: 391123

Đơn giá: Liên hệ

Khối cầu đấu dây 4P 40A Upun UTD-32/4P

4P, 40A, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 1.25 ~ 5.5mm2

Đơn giá: Liên hệ

Khối cầu đấu dây 3P 50A Upun UTD-41/3P

50A, 3P, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 3.5 ~ 8mm2

Đơn giá: Liên hệ

Khối cầu đấu dây 4P 50A Upun UTD-41/4P

50A, 4P, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 3.5 ~ 8mm2

Đơn giá: Liên hệ

Lá che cuối Upun UTD-100IG

dùng cho cầu đấu UTD-100I,dùng cho tủ phân phối,tụ bù,

Đơn giá: Liên hệ

Lá che cuối Upun UTD-150IG

Lá che cuối cho UTD-150I, Upun

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây 3P 20A Upun UTD-15/3

20A, 3P, điện áp: 660V, cỡ dây điện: 0.75 ~ 2mm2

Đơn giá: Liên hệ