Van pilot Chelic PM

CV 0.2, 0.5, 0.9, 1.7,

kiểu 5/2 & 5/3,

tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot Chelic PMB

CV 0.2, 0.6, 1.0, 2.0,

kiểu 5/2 & 5/3,

tối đa 15 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot Chelic PMU

CV 0.12, 0.7,

kiểu 3/2,

tối đa 20 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot Chelic PMUB

CV 0.17, 0.65,

kiểu 3/2, M5, 1/8", 1/4",

tối đa 20 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot Chelic PV

CV 0.67, 0.78, 1.0, 2.78,

Ren 1/8~1/2",

tối đa 12 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot NAMUR Chelic PN

Tác động bằng khí,

Kiểu 5/2,

Ren 1/4"

Đơn giá: Liên hệ