Bộ lọc sóng hài World Tech TWH

Bộ lọc sóng hài TWH World Tech

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4008A

Bộ lọc sóng ,5HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 480x260x250

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4015A

Bộ lọc sóng ,10HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 480x260x250

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4011A

Bộ lọc sóng ,7.5HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 480x260x250

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4021A

Bộ lọc sóng ,15HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 480x260x250

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4041A

Bộ lọc sóng ,30HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 480x260x250

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4053A

Bộ lọc sóng, 40HP, 3Ø x 450VAC, 60HZ, 480x260x250

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4065A

Bộ lọc sóng ,50HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 650x350x350

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4080A

Bộ lọc sóng, 60HP, 3P - 450 VAC, 60HZ, 850x370x350

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4028A

Bộ lọc sóng ,20HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 650x350x350

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4035A

Bộ lọc sóng ,25HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 650x350x350

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4105A

Bộ lọc sóng ,75HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 850x370x350

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4130A

Bộ lọc sóng ,100HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 850x370x350

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4160A

Bộ lọc sóng ,125HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 1050x550x550

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4190A

Bộ lọc sóng ,150HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 1050x550x550

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4240A

Bộ lọc sóng ,200HP, 3Ø x 450 VAC, 60HZ, 1050x550x550

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài World Tech TWH-4310A

Bộ lọc sóng, 250HP, 3Ø x 450VAC, 60HZ, 1050x550x550

Đơn giá: Liên hệ