Xi lanh dẫn hướng Chelic JTD/ JTF

xy lanh: 20~63,

hành trình: 10~100mm, 

Double action

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic TB2 TU2

xy lanh: 6~100,

hành trình: 5~150mm,

Double action

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic TCR TCF

xy lanh: 40~80,

hành trình: 30~100mm,

1 ~ 8 (kgf / cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic JCB JCBD

xy lanh: 12~63,

hành trình: 10~150mm,

1~7(kgf/cm²).

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic JCF JCFD

20, 25, 32, 40, 50, 63

Hành trình: 10-150

1~7 (kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic TB TBL TR

xy lanh: 10~63,

hành trình: 25~150mm,

1.5~7(kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic TMB TMU

xy lanh: 20~40,

hành trình: 25~300mm,

1.5~7 kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic GCB GCU

xy lanh: 20~40,

hành trình: 75~500mm

áp suất: 1.5~7 kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic GHB GHU

Xy lanh D20 -63,

hành trình: 50 - 500,

áp suất: 1.5~7 kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh dẫn hướng Chelic TSB2 TSU2 TXB2 TXU2

Xy lanh D10~63,

hành trình: 25~150mm

1.5~7(kgf/cm²), Double action

Đơn giá: Liên hệ