Xi lanh dẫn hướng Chelic JTD/ JTF

xy lanh: 20~63, hành trình: 10~100mm, Taiwan

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic TCR TCF

xy lanh: 40~80, hành trình: 30~100mm, Taiwan

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic JCB JCBD

xy lanh: 12~63, hành trình: 10~150mm, Taiwan

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic JCF JCFD

20, 25, 32, 40, 50, 63

Hành trình: 10-150

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic TB TBL TR

xy lanh: 10~63, hành trình: 25~150mm, Taiwan

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic TB2 TU2

xy lanh: 6~100, hành trình: 5~150mm, Double action

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic TMB TMU

xy lanh: 20~40, hành trình: 25~300mm, Taiwan

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic GCB GCU

xy lanh: 20~40, hành trình: 75~500mm

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh dẫn hướng Chelic GHB GHU

Xy lanh D20 -63, hành trình: 50 - 500, Taiwan

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh dẫn hướng Chelic TSB2 TSU2 TXB2 TXU2

Xy lanh D10~63, hành trình: 25~150mm, Taiwan

Đơn giá: Liên hệ